لیوانهای زرین

 8899

 

(Product Code : ZM11     Size(mm) : 80*62   Packing: 500(psc لیوان زرین 1

(Product Code : ZM12     Size(mm) : 95*85   Packing: 250(psc لیوان زرین 2

(Product Code : BGM10   Size(mm) : 50        Packing: 500(psc      پایه جام 

این محصولات را میتوان با پایه یا بدون آن استفاده کرد و پایه ها همرنگ بدنه یا رنگ متفاوتی میتواند باشد.