Faraz Glass – لیوانهای فراز

 

12121313

(Product Code : GF21     Size(mm) : 85*60   Packing: 500(psc  لیوان فراز 200

(Product Code : GF22     Size(mm) : 85*95   Packing: 500(psc  لیوان فراز 350

(Product Code : GFD12     Size(mm) : 85*20   Packing: 500(psc       درب لیوان

(Product Code : GFB11     Size(mm) : 85*20   Packing: 500(psc       پایه لیوان

این دو لیوان در دو حجم طراحی شده اند و دو مدل درب دارند که برای هر دو مشترک است که یکی فقط به منظور درب و دیگری به منظور درب و پایه مورد استفاده قرار میگیرند.

  حجم لیوان 200 حدود 200 سی سی و حجم لیوان 350 حدود 350 سی سی میباشد.