Modern Tray 3 – سینی مدرن 3

این محصول جهت قنادیها و شیرینی پزیها طراحی شده و برای این گروه بسیار زیاد مورد استفاده میباشد و با توجه به سایز آن بسیار مورد استقبال و توجه قرار گرفته است. 

22

Product Code: TM13       Size/mm : 150 * 300        Packing : 90(pices) – 7 kg