Sun Container – ظروف خورشیدی

ظروف خورشیدی در سه سایز طراحی و آماده شده که سایز کوچک و بزرگ آن با دو مدل درب تولید میگردد و سایز متوسط با یک مدل درب طراحی شده است. این ظروف مخصوص کیک،شیرینی،میوه،دسر،نان و …. میباشد.

141417

 

ظرف خورشید 1(دربدار) – Sun Container 1  zarf2

(Product Code : ST11     Size(mm) : 265        Packing: 12(psc  سینی

(Product Code : DST11   Size(mm) : 240*70   Packing: 12(psc     درب

ظرف خورشید 1(حبابدار) – Sun Container 11   zarf1-s

(Product Code : ST11     Size(mm) : 265          Packing: 10(psc  سینی 

(Product Code : DST111  Size(mm) : 240*105  Packing: 10(psc     درب

ظرف خورشید 2(دربدار) – Sun Container 2    zarf3-s

(Product Code : ST12     Size(mm) :320        Packing: 12(psc  سینی

(Product Code : DST12   Size(mm) : 280*90  Packing: 12(psc     درب

ظرف خورشید 3(دربدار) – Sun Container 3   zarf5-s

(Product Code : ST13     Size(mm) :370          Packing: 12(psc  سینی

(Product Code : DST13   Size(mm) : 330*115  Packing: 12(psc     درب

ظرف خورشید 3(حبابدار) – Sun Container 13   zarf4

(Product Code : ST13     Size(mm) :370          Packing: 10(psc  سینی

(Product Code : DST113  Size(mm) : 330*140  Packing: 10(psc     درب

توضیح اینکه همه ظروف در کارتن به تعداد برابر سینی و درب آن قرار دارند و بصورت یک پک آماده تحویل و عرضه میباشند.